Cơ chế chính sách/Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp/Công ty Cổ phần/

Loại hình doanh nghiệp

Trong công ty cổ phần, số vốn điều lệ của công ty được chia nhỏ thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Các cá nhân hay tổ chức sở hữu cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ đông được cấp một giấy chứng nhận sở hữu cổ phần gọi là cổ phiếu. Chỉ có công ty cổ phần mới được phát hành cổ phiếu..

Các vấn đề