Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
31/2013/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng 13/2008/QH12 Thuế - Lệ phí
Tải về
32/2013/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế - Lệ phí
Tải về
32/2013/QH13 Quốc hội Luật số 32/2013/QH13 của Quốc hội : Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiêp Doanh nghiệp
Tải về
29/2013/QH13 Quốc hội Luật Khoa học và Công nghệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
49/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Lao động – Tiền lương
Tải về
08/2013/TT-BKHCN Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
21/2012/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
199/2012/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư HD thi hành Nghị định số 122/2011/NĐ-CP v/v chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO Thuế - Lệ phí
Tải về
10/2012/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông quy định tại khoản 1 điều 3 Nghị định 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Viễn thông
Tải về
quang cao quang cao