Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
218/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế - Lệ phí
Tải về
209/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Thuế - Lệ phí
Tải về
154/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy đinh về khu công nghệ thông tin tập trung Công nghệ thông tin
Tải về
156/2013/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế , Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định 83/2013/NĐ-CP Thuế - Lệ phí
Tải về
141/2013/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi,bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Thuế - Lệ phí
Tải về
92/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá thị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế - Lệ phí
Tải về
83/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
72/2013/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng Báo chí, Xuất bản, Bưu chính, Viễn thông, CNTT, điện tử
Tải về
37/2013/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật doanh nghiệp Doanh nghiệp
Tải về
quang cao quang cao