Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
95/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
151/2014/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành nghị định 91/2014/TT-BTC v/v sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
91/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
91/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
119/2014/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ Tài chính liên quan đến cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
46/2014/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Y tế - Sức khỏe
Tải về
25/2014/ND-CP Chính phủ Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao Khoa học – Công nghệ
Tải về
08/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
219/2013/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng Thuế - Lệ phí
Tải về
quang cao quang cao