Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
120/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
70/2014/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế - Lệ phí
Tải về
71/2014/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
68/2014/QH13 Quốc hội Luật Doanh nghiệp 2014 Luật
Tải về
67/2014/QH13 Quốc hội Luật đầu tư 2014 Đầu tư
Tải về
41/2014/TTLT-BYT-BTC Bộ Y tế Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế Y tế - Sức khỏe
Tải về
58/2014/QH13 Quốc hội Luật Bảo hiểm xã hội Y tế - Sức khỏe
Tải về
16/2014/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm CNTT, điện tử
Tải về
105/2014/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Y tế - Sức khỏe
Tải về
quang cao quang cao