Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
29/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể và giải quyết tranh chấp lao động tại Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Lao động – Tiền lương
Tải về
16/2015/TTLT-BYT-BTC Bộ Y tế Thông tư liên tịch sửa đổi khoản 5 điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Y tế - Sức khỏe
Tải về
23/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Lao động – Tiền lương
Tải về
96/2015/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn về Thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP q/đ chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; các nghị định về thuế; thông tư 78/2014/TT-BTC, 119/2014/TT-BTC, 151/2014/TT-BTC Thuế - Lệ phí
Tải về
11/2015/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp CNTT, điện tử
Tải về
26/2015/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại nghị định 12/2015/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn hàng hóa, cung ứng dịch vụ Thuế - Lệ phí
Tải về
15/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư Đầu tư
Tải về
12/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
05/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động Lao động – Tiền lương
Tải về
quang cao quang cao