Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
01/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện Y tế - Sức khỏe
Tải về
135/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài Đầu tư
Tải về
59/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc Y tế - Sức khỏe
Tải về
134/2015/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm xã hội tự nguyện Y tế - Sức khỏe
Tải về
20/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Doanh nghiệp
Tải về
92/2015/QH13 Quốc hội Bộ luật tố tụng dân sự (có sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động) Lao động – Tiền lương
Tải về
195/2015/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổi sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế - Lệ phí
Tải về
16/2015/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam Đầu tư
Tải về
40/2015/TT-BYT Bộ Y tế Thông tư quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Y tế - Sức khỏe
Tải về
quang cao quang cao