Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
81/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghi định số 25/2011/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Viễn thông
Tải về
108/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng Doanh nghiệp
Tải về
96/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện Doanh nghiệp
Tải về
100/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
09/2016/TT-BKHĐT Bộ Kế hoạch và Đầu tư Thông tư hướng dẫn về công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá đầu tư đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đầu tư
Tải về
12/2016/TTLT-BKHCN_BTC Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tư liên tịch hướng dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp Khoa học – Công nghệ
Tải về
17/2016/TT-BTTTT Bộ Thông tin và Truyền thông Thông tư quy định chi tiết về quy trình, thủ tục đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động Báo chí, viễn thông
Tải về
107/2016/QH13 Quốc hội Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Thuế - Lệ phí
Tải về
106/2016/QH13 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
quang cao quang cao