Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
10/2012/QH13 Quốc hội Bộ luật lao động Lao động – Tiền lương
Tải về
103/2011/ND-CP Chính phủ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
25/2011/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông Viễn thông
Tải về
41/2009/QH12 Quốc hội Luật Viễn thông Viễn thông
Tải về
36/2009/QH12 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
133/2008/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ (2006) Khoa học – Công nghệ
Tải về Tải về
124/2008/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế - Lệ phí
Tải về
25/2008/QH12 Quốc hội Luật Bảo hiểm y tế Y tế - Sức khỏe
Tải về
27/2008/QH12 Quốc hội Luật thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế - Lệ phí
Tải về
quang cao quang cao