Cơ chế chính sách/

Tin chính sách

Số/Kí Hiệu Cơ quan ban hành Tên văn bản Lĩnh vực Ngày ban hành Đính kèm
07/2017/QH14 Quốc hội Luật chuyển giao công nghệ Khoa học – Công nghệ
Tải về
04/2017/QH14 Quốc hội Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Doanh nghiệp
Tải về
71/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng Doanh nghiệp
Tải về
40/2017/NĐ-CP Chính phủ Nghị định số 40/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối Doanh nghiệp
Tải về
20/2017/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 195/2015/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung theo Thông tư số 130/2016/TT-BTC) Thuế - Lệ phí
Tải về
03/2016/QH14 Quốc hội Luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật đầu tư Đầu tư
Tải về
134/2016/NĐ-CP Chính phủ Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Thuế - Lệ phí
Tải về
130/2016/TT-BTC Bộ Tài chính Thông tư HD 100/2016/NĐ-CP q/đ chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Luật Thuế GTGT, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt & Luật Quản lý thuế & sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế Thuế - Lệ phí
Tải về
25/2016/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Thông tư hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4, điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế Y tế - Sức khỏe
Tải về
quang cao quang cao