Tri thức doanh nghiệp/

6 dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2020

Tại Festival Khởi nghiệp 2021 diễn ra chiều 8/1, Ban tổ chức đã trao giải cho các dự án khởi nghiệp xuất sắc năm 2020 và phát động Chương trình Khởi nghiệp 2021.

Đi din Ban t chc Chương trình Khi nghip Quc gia trao gii cho các d án khi nghip xut sc năm 2020.

Chương trình Khi nghip 2020 thu hút s tham gia tích cc ca cng đng khi nghip, thanh niên sinh viên vi gn 600 d án ca hơn 40 trường đi hc và t 30 tnh, TP tham gia.  

Sau khi thuyết trình tranh tài ti vòng Chung kết Cuc thi Khi nghip Quc gia, ti Festival Khi nghip 2021, Ban T chc đã tiến hành trao gii cho 6 nhóm tác gi xut sc, trong đó: 

3 d án đt gii Ba là: D án Giường ng thông minh (Đi hc Duy Tân); D án Nn tng kết ni toàn din cng đng Video maker và người dùng (Hc vin Ngân hàng); D án Pando - vt liu xây dng làm t rác thi nha (Đi hc Sư phm K thut TP H Chí Minh).

2 d án đt gii Nhì là: D án Ko do h tr phòng đt qu C-NATO (Đi hc Th Du Mt); D án Sn xut và thương mi g da CCF (Đi hc Lâm nghip).

1 gii Nht thuc v d án ng dng to Spirulina gia tăng hiu qu cho tôm và ci to môi trường, nhóm tác gi đến t Đi hc Nguyn Tt Thành. 

Cùng vi vic trao gii cho các d án khi nghip xut sc, ti Festival Khi nghip 2021, Ban t chc cũng phát đng Chương trình Khi nghip Quc gia 2021.

Trước đó, Ban T chc đã công b và trao danh hiu đơn v tiên phong trong hành trình xây dng h sinh thái đi mi sáng to quc gia năm 2020. Theo đó, danh hiu Đa phương tiên phong trong hành trình xây dng h sinh thái đi mi sáng to Quc gia đã được trao cho các tnh Hi Phòng, Bình Dương, Qung Nam.

Danh hiu Trường hc tiên phong trong hành trình xây dng h sinh thái đi mi sáng to Quc gia thuc v các trường: Đi hc Ngoi thương Hà Ni; Đi hc Huế; Đi hc Bách khoa TP H Chí Minh.

Danh hiu Mentor of year 2020 thuc v ông Trương Thanh Hùng – Giám đc FINNO group, Phó Ch tch Hi đng c vn Khi nghip đi mi sáng to Quc gia ph trách khu vc min Trung.

(Theo kinhtedothi.vn, ngày 08/01/2020)

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao