Tin chính sách/

Nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả trên cả nước giai đoạn 2021-2025

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình Hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025”.

Ảnh minh họa

Theo dự thảo, mục tiêu của Đề án nhằm phát triển đa dạng các loại hình hợp tác xã, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống thành viên; nâng cao nhận thức và tạo sức hút để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia, liên kết với hợp tác xã; tập trung các nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước cho mô hình hợp tác xã thí điểm để củng cố, hoàn thiện trở thành con sếu đầu đàn trong từng lĩnh vực của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã.

Đối tượng tham gia Đề án: Là các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (gọi chung là hợp tác xã) hoạt động hiệu quả trên phạm vi cả nước có nhu cầu tham gia Đề án, được các địa phương tự đề xuất, lựa chọn trên cơ sở thỏa mãn các điều kiện tham gia.

Số lượng tham gia Đề án trên cả nước dự kiến: 100 hợp tác xã, trong đó mỗi tỉnh/thành phố dự kiến có khoảng 01-02 hợp tác xã tham gia.

Điều kiện bắt buộc là: Hợp tác xã hoạt động theo quy định Luật Hợp tác xã năm 2012; Hợp tác xã đang hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển theo các mô hình được đề xuất, lựa chọn hoàn thiện; Hợp tác xã kinh doanh có lãi liên tục trong 02 năm tài chính gần nhất, đối với hợp tác xã thành lập dưới 2 năm thì có 01 năm tài chính gần nhất kinh doanh có lãi;

Hợp tác xã nộp đầy đủ Hồ sơ đăng ký tham gia Đề án, trong đó có Bản đánh giá hợp tác xã năm 2020 đạt (65 điểm) loại Khá trở lên theo theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã.

Điều kiện ưu tiên như sau: Ưu tiên các hợp tác xã có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực của địa phương, tham gia chuỗi giá trị, sản xuất, tiêu thụ hàng hóa quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao, có khả năng mở rộng sản xuất, phát triển ứng dụng khoa học công nghệ cao; có khả năng mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.

Chính sách hỗ trợ

Dự thảo nêu rõ, việc hỗ trợ Đề án áp dụng theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã và Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025.

Kinh phí thực hiện Đề án được huy động từ các nguồn vốn gồm:

Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương bố trí vốn đầu tư phát triển trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và kinh phí sự nghiệp giai đoạn 2021-2025;

Kinh phí lồng ghép các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025;

Kinh phí đóng góp của các tổ chức kinh tế tập thể và các nguồn kinh phí hợp pháp khác;

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, các Bộ, ngành, địa phương có thể đề xuất các nội dung, chính sách khác hỗ trợ khác cho từng loại mô hình thí điểm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo này tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Lan Phương

(Theo baochinhphu, ngày 09/10/2020)

 

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao