Thông tin mới/

Quy định mới về quản lý phí sử dụng mã, số viễn thông

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 32/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 268/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông. Thông tư sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.
Ảnh minh họa
Theo đó, đối với việc quản lý và sử dụng phí, lệ phí, Thông tư 32 sửa đổi như sau: Tổ chức thu phí được để lại 35% (thay cho mức 45% hiện hành) số tiền phí sử dụng mã, số viễn thông thu được để phục vụ cho công tác tổ chức thu và sử dụng theo quy định tại Nghị định số 120/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; nộp 65% (thay cho mức 55% hiện nay) tiền phí thu được vào ngân sách nhà nước.

Bên cạnh đó, điểm 1 phần B Biểu mức thu lệ phí phân bổ và phí sử dụng mã, số viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số 268/2016/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung như sau:

Số

TT

Đối tượng chịu phí

Mức thu 

(năm)

1

Số thuê bao (tính theo số khả dụng)

 

1.1

Thuê bao mạng cố định mặt đất

300 đồng/số/tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

1.2

Thuê bao mạng di động mặt đất (H2H)

 

A

Từ 8 triệu số trở xuống

1.000 đồng/số

B

Trên 8 triệu số đến 32 triệu số

2.000 đồng/số

C

Trên 32 triệu số đến 64 triệu số

3.000 đồng/số

D

Trên 64 triệu số

4.000 đồng/số

1.3

Thuê bao mạng cố định vệ tinh

1.000 đồng/số

1.4

Thuê bao IP Phone

1.000 đồng/số

1.5

Thuê bao mạng di động mặt đất (M2M)

800 đồng/số

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2020
KL
(Theo baochinhphu.vn, ngày 01/6/2020)

quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao quang cao